خانه / دسته‌بندی نشده / دانلود تحقیق درمورداخلاق حرفه ای(خطا ومسئولیت پزشکی)

دانلود تحقیق درمورداخلاق حرفه ای(خطا ومسئولیت پزشکی)

دانلود تحقیق درمورداخلاق حرفه ای(خطا ومسئولیت پزشکی)

دانلود تحقیق درمورداخلاق حرفه ای(خطا ومسئولیت پزشکی)

نام فایل : اخلاق حرفه ای(خطا ومسئولیت پزشکی) فرمت : .ppt تعداد صفحه/اسلاید : 19 حجم : 0 مگابایت بنام خداخطا ومسئولیت پزشکیخطا ومسئولیت دو مفهوم جدا ولی مرتبط با هم هستندخطا ها ومسئولیت پزشکی درحوزه حقوق کیفری ایران طرح میگردد وبر اساس حقوق جزا ،خطا به سه دسته تقسیم میشود1- خطای …

    کلمات مرتبط:

  • اخلاق حرفه ای در سازمان pdf
  • مقاله اخلاق حرفه ای pdf
  • اخلاق حرفه ای در مدیریت pdf
  • اهمیت اخلاق حرفه ای
  • اخلاق حرفه ای در اسلام
  • اخلاق حرفه ای در کسب و کار
  • تاریخچه اخلاق حرفه ای
  • اخلاق حرفه ای مبتنی بر سبک زندگی

اخلاق حرفه‌اي؛ ضرورتي براي سازمان | معرفت اخلاقي

marefateakhlagi.nashriyat.ir › معرفت اخلاقي 4/پاييز 89
۲۱ بهمن ۱۳۸۹ – از اين‌رو، كوشيده‌اند به تحقيقات دربارة اخلاق حرفه‌اي جايگاه ويژه‌اي بدهند؛ … و كار گام مي‌نهيم‌‌، اخلاق كار و يا اخلاق شغلي به ميان مي‌آيد؛ مانند: اخلاق پزشكي‌‌، اخلاق … امروزه با توجه به همين مورد، در مفهوم جديد از اخلاق حرفه‌اي، به مسئوليت‌هاي اخلاقي ….. (فيل در خانه تاريک) براي آشکار کردن خطاي تحويلي‌نگري مطرح شده است.
مجله ايراني اخلاق و تاريخ پزشكي-1394-دوره 8-شماره 7 (ويژه …

› journal › JournalListPaper
كليد واژه: اخلاق حرفه ايمسووليت پذيريصداقتپروفشناليسم …… 103 : بررسی نظرات مردم در مورد نحوه ابراز خطای پزشکی (نشست هفدهم: اخلاق و خطاهای پزشکی).
[PDF] اخلاق حرفه ای

www.acmt.ac.ir › wp-content › uploads › اخلاق-حرفه-ای
در اخلاق حرفه ای، مسئولیت های اخلاقی سازمان در قبال محیط داخلی و خارجی است و … رفتار ارتباطی فرد، به صورت اصلی برای ارتباط سازمان با محیط مورد توجه قرار …. مشاغل، اخلاقیات خاصی را موجب می شود: اخلاق پزشکان؛ اخلاق معلمان؛ اخلاق مدیران و. …. در مسؤولیت اخلاقی اولا انسان در مقابل وجدان خویش پاسخگوی خطای ارتکابی خود می باشد،.
[PPT] اخلاق حرفه ای

ta.mui.ac.ir › sites › ta.mui.ac.ir › files › akhlagh
اخلاق حرفه ای رفتار ارتباطی سازمان بر اساس حقوق،مسئولیت ها، تعهدات و وظایف است. … تمامی کارکنان مراکز پزشکی بايد به جنبه‌هاي اخلاقي مراقبت واقف بوده و به آن احترام … بیمارستان باید اطلاعات مورد نیاز بیمار در زمینه ضوابط، قوانین ، هزینه های قابل …. باید خسارت ناشی از خطای ارائه كنندگان خدمات سلامت پس از رسیدگی و اثبات …
مقالات مرتبط با اخلاق حرفه ای – پایگاه مجلات تخصصی نور – …

› view › keyword › اخلاق_حرفه_ای
بررسی تاثیر اخلاق حرفه ای بر تردید حرفه ای حسابرس. نویسنده … تحلیل کانونی رابطه بین مولفه های اخلاق حرفه ای و ابعاد مسئولیت پذیری اجتماعی. نویسنده : علی …
وارد نشده: خطا
[PDF] جایگاه اخلاق در آموزش علوم پزشکی ایران – آموزش و اخلاق در …

ethic.jums.ac.ir › article-1-26-fa
اخیرا در ایران، آموزش اخلاق پزشکی بر اساس آموزش های دینی بسیار مورد توجه قرار … از این جهت، در این مقاله پس از بررسی اهمیت و وضعیت فعلی آموزش اخلاق پزشکی در … پزشکی، وظایف و مسئولیت های پزشک، حقوق و نقش بیمار … اسلامی در تاریخ طب، آموزش اخلاق حرفه ای در میان … البته در تمام دنیا خطاهای پزشکی در ارتباط با موضوعات.
وارد نشده: دانلود
بررسی میزان آگاهی پرسنل و دانشجویان از اصول اخلاق حرفه ا …

rme.gums.ac.ir › browse
توسط محمدی – 2018 – مقالات مرتبط
مقدمه: یکی از ابعاد اخلاق پزشکی، رعایت اصول اخلاق حرفه ای در ارائه مراقبت هاست. … فراهم آورد، همچنین نوعی تعهد اخلاقی و وجدان کاری نسبت به هر نوع کار، وظیفه و مسئولیت است. … پس از اخذ رضایتنامه کتبی و توضیح اهداف تحقیق به دانشجویان و پرسنل …. نتایج مطالعه جوزی نشان داد که در مورد آگاهی پرستاران از منشور حقوق بیمار تعداد …
[PDF] وضعیت اخلاق حرفه‌ای اساتید دانشگاهی از دیدگاه دانشجویان

ethicsjournal.ir › article-1-880-fa
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﮐﻠﯿﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه. ﻫﺎي دوﻟﺘﯽ ﻏﯿﺮﭘﺰﺷﮑﯽ … اﯾﻦ. ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﺎﻋﻨﻮان ﻣﻔﻬﻮم. ﺳﺎزي. اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ. اي اﺳﺎﺗﯿﺪ داﻧﺸﮕﺎه. ﻫﺎ ﻣﯽ … ﻫـﺎ، ﻣـﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺷﺨـﺼﯽ و ﺗﻮﺳـﻌﻪ اﺧﻼﻗـﯽ داﻧـﺸﺠﻮﯾﺎن …. ﺧﻄﺎي. 5. درﺻﺪ،. ﻧﻤﻮﻧﻪ. اي ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ. 373. ﻧﻔﺮ. ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳ .ﺖ. ﺑـﺮاي ﺗﻌﯿـﯿﻦ. ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻻزم در ﻫﺮ داﻧﺸﮕﺎه، از روش. ﻧﻤﻮﻧﻪ ….. viewpoint of students: Qom University of …
جستجوی پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد اخلاق …

› جستجوی-پایان-نامه › اخلاق-حرفه-ای
برای دانلود پایان نامه و پروپوزال در مورد اخلاق حرفه ای و گزارش سمینار و پروژه دانشجویی و تز در مورد … پایان نامه بررسی نگرش دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان نسبت به عدم صداقت … پایان نامه مسئولیت مدنی و کیفری در خطای ورزشی.
[PDF] اصول اخلاق حرفه‌ای در آموزش

ijme.tums.ac.ir › article-1-91-fa
ﭘﺰﺷﻜﻲ. ، ﺩﻭﺭﻩ. ﻱ ﭘﻨﺠﻢ، ﺷﻤﺎﺭﻩ. ٦ﻱ. ، ﺁﺫﺭ. ١٣٩١. اﺻﻮل اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ. اي در آﻣﻮزش. ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺍﻳﻤﺎﻧﻲ. ﭘﻮﺭ … ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺖ. ﻴﺗﻌﻠ. ﻢ ﻭ ﺗﺮﺑ. ﻴ. ﺖ. ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ. ﺎﻥﻳ. ﺭﺍ ﺑـﺮ ﻋﻬـﺪﻩ ﺩﺍﺭﻧـﺪ. ﻳـﺑﺎ. ﺪ ﺍﺯ ﺍﺻـﻮﻝ. ﺍﺧﻼﻕ. ﺣﺮﻓﻪ. ﺍﻱ. ﻲﻣﻌﻠﻤ. ﻲﺁﮔﺎﻫ … ﻣـﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳـ. ﻲ. ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ . ﻳﺑﻪ ﺍ. ﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﮔﺰ. ﻩﺪﻳ. ﺍﻱ. ﺍﺯ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﺕ ﺍﺧﻼﻗ. ﻲ. ﺍﺳﻼﻡ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺗﺸﺮ … ﺣﺮﻓﻪ. ،ﺍﻱ. ،ﻲﻣﻌﻠﻤ. ،ﺲﻳﺗﺪﺭ. ﻴﺗﺮﺑ. ﺖ ﺍﺧﻼﻗ. ﻲ. ١. ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺄﺕ ﻋﻠﻤﻲ. ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻣﺮﺍﻗﺒ …
الزام رعایت اصول و قواعد اخلاق در پژوهش – وزارت بهداشت، درمان و …

behdasht.gov.ir › news › سیاست+ها+و+برنامه+ها › الزام+رعایت+اصول+و+قو…
۱۵ آذر ۱۳۹۳ – رؤسای محترم دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور … به همین شکل در مورد پایان نامه های دانشجویی، مسؤولیت اصلی رعایت … توصیه می شود در مورد دانشجویان همه مقاطع از جمله کارشناسی ارشد، دکترای حرفه ای، … بدیهی است که کمیته های اخلاق در پژوهش مستقر در معاونت تحقیقات و … دانلود فايل : n!29960268.pdf ( 139KB ).
[PDF] فصل دوم از جلد اول کتاب پزشک و ملاحظات اخلاقی

home.sums.ac.ir › ~aliasghar_su › files › documents › akhlagh-herfei
مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی. دانشگاه علوم … اخلاق پزشکی را ما در فصول ذیل مورد بررسی قرار. خواهیم داد … حقیقت، اخلاق حرفه ای کاربردی است، مبانی و … پزشکی و اصول انسانی است احساس مسئولیت. حرفه ای از ….. خطای همکار منتهی شود (3).
[PPT] اخلاق

zums.ac.ir › files › Treatment › pages › ccu__akhlagh
خَلق » در مورد شکل طبیعی و ساختار ظاهری انسان به کار می رود …. اخلاق حرفه اي درباره ابعاد اخلاقي مسائل وموضوعاتي كه به مشاغل خاصي مربوط ميشود صحبت … با رضایت آگاهانه; حفظ استقلال بیمار و انتقال حقایق به او; رازداری; قبول مسؤولیت خطاها ….. از آن جمله تحقیقات پزشکی انتشار یافته ، آداب و سنن محلی ، قوانین وضع شده ، فرمان های …
[PDF] اصل مقاله

journals.pnu.ac.ir › …
مقاله حاضر با هدف بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی با مداخله اخلاق حرفه ای بر اثربخشی … رابطه با اثربخشی سازمانی مورد توجه اندیشمندان و …. استاندارد شده، کنترل شدید و تعریف دقیق مسئولیت ها، ….. اگر سطح معنی داری کمتر از مقدار خطا باشد در نتیجه ….. و اخلاق حرفه ای؛ اعضای هیئت. علمی دانشگاه کاشان، راهبردی آموزش در علوم. پزشکی.
[PDF] اي اﺧﻼق و ﻣﻘﺮرات ﺣﺮﻓﻪ ي ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻫﺎ ﻓﻮرﻳﺖ در اي) (ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑ

115.dums.ac.ir › uploads › final_akhlagh22_30317
ﻓﺼﻞ ﺳﻮم : اﻫﻤﻴﺖ اﺧﻼق ﭘﺰﺷﻜﻲ و اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ اي در ﻓﻮرﻳﺘﻬﺎي ﭘﺰﺷﻜﻲ …………………….. 43 …. ﺧﻄﺎي ﺗﻜﻨﺴﻴﻦ ﻓﻮرﻳﺖ. ﻫﺎي ﭘﺰﺷﻜﻲ …… ﻓﺼﻞ اول / ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻋﻠﻢ اﺧﻼق و ﺗﺄﺛﻴﺮ آن در زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺸﺮ13. ﺗﻜﻨﺴﻴﻦ. ﻓﻮرﻳﺖ. ﻫﺎ. ي ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ. ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ. ﻫﺎ. ي. اﺧﻼﻗﻲ … (ع) ﺑﻪ زﻳﺒﺎﻳﻲ ﻣﻮرد اﺷﺎره ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ: ﺣ ﺴﻦ اﻟﺨُﻠﻖ ﻟﻠﻨﻔﺲ وﺣﺴﻦ اﻟﺨَﻠﻖ ﻟﻠﺒﺪن. ﻳرا. ﺞ. ﺗﺮﻳﻦ. ﻣﻌﻨﺎ. ي …… ﺴﺪ: ﻋ. ﻠﻢ اﺧﻼق. ،. ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از: ﺗﺤﻘﻴﻖ در رﻓﺘﺎر آدﻣ. ﻲ.
آیین نامه اخلاق در پرستاری – پرستار

› index.php › nursing-ethics
برای مطالعه آیین نامه اخلاق در پرستاری و قواعد رفتار حرفه ای کلیک کنید. … پرستار همچنین اقداماتی برای محرمانه نگهداشتن پرونده پزشکی بیمار به عمل می آورد. … بیمار، پرستار مسئولیت دارد که اطمینان حاصل کند بیمار اطلاعات کافی در مورد تحقیق … یا در عملی دخالت کند که وی را تحت سرزنش قرار دهد یا ارتکاب یک خطا را پنهان کند.
اخلاق حرفه ای – پرتال جامع علوم انسانی

ensani.ir › article › field › اخلاق-حرفه-ای
… ای اخلاق سیاسی سایر. نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۲۶ مورد. … تعداد دانلود : ۱۶۲. مراد از فلسفه … منبع: تحقیقات علوم قرآن و حدیث سال چهاردهم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۳ (پیاپی ۳۵). کلید واژه ها: نهج … کلید واژه ها: کرامت انسانیقاچاق انسانمسئولیت اخلاقیدادوستد فریبه کارانهنهاد اخلاق دینی … کلید واژه ها: علم دینیاخلاق پزشکیاخلاق پزشکی دینی.
دانلود مقاله اخلاق حرفه‌اي در علم كتابداري

› دانلود-مقاله-اخلاق-حرفه‌اي-در-علم-كتا
دانلود مقاله اخلاق حرفه‌ای در علم کتابداری … کتابداران واطلاع‌رسانان در زمینه انجام وظایف حرفه‌ای خود در جامعه مسئولیت‌های اخلاقی خاصی دارند تا … دانشکده کتابداری مؤسسه پرات مطرح شد که گفت پزشکان، حقوقدانان، روحانیون، استادان دانشگاه، … تعدادی از زمینه‌های مورد توجه را می‌توان چنین مشخص کرد: صلاحیت کتابدار یا اطلاع‌رسان، مراعات …
اخلاق حرفه‌ای؛ ضرورتی برای سازمان – پایگاه خبری هنرمعماری …

aoaonline.ir › اخلاق-حرفه‌اي؛-ضرورتي-براي-سازمان
۱۱ دی ۱۳۹۶ – از این‌رو، کوشیده‌اند به تحقیقات درباره اخلاق حرفه‌ای جایگاه ویژه‌ای … می‌نهیم‌‌، اخلاق کار و یا اخلاق شغلی به میان می‌آید؛ مانند: اخلاق پزشکی‌‌، اخلاق معلمی‌‌، اخلاق مهندسی و نظایر آن‌. … امروزه با توجه به همین مورد، در مفهوم جدید از اخلاق حرفه‌ای، به مسئولیت‌های ….. در خانه تاریک) برای آشکار کردن خطای تحویلی‌نگری مطرح شده است.
پاورپوینت اخلاق و مقررات حرفه ای (پزشکی) -83 اسلاید – …

2.freedownloadi41.ir › product
دانلود رایگان پاورپوینت اخلاق و مقررات حرفه ای (پزشکی) -83 اسلاید مشخصات فایل … حوزه وظیفه شناسی و مسئولیت … انواع خطاها تشخیصی درمانی پیشگیرانه سایر خطای تکنسین فوریتهای … مسئولیت های اخلاقی تکنسین فوریتهای پزشکی … از دخالت های بی مورد در کار همکاران پرهیز نمایند و با اعضاء تیم سلامت تعامل کامل … مقاله …